Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАЛИРИ И МИРЕСИСЕ Јавен повик за набавка на: Проширување на О.У. Наим Фрашери – с. Студеничани (ГРАДЕЖНИ УСЛУГИ)

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАЛИРИ И МИРЕСИСЕ

Јавен повик за набавка на: Проширување на О.У. Наим Фрашери – с. Студеничани (ГРАДЕЖНИ УСЛУГИ)

 

Контакт детаљи

Лице за контактУред за набавкиХО Калири и Миресисе
Адреса:     Самоилова 78 – Скопје Телефон:     02 3112 629
Е-маил:     info@kalliri.org

 

Опис

Хуманитарната Организација „Калири и Миресисе„, објавува јавен повик за проект на проширување на основно училиште „Наим Фрашери„ во с. Студеничани, преку кој имаме за цел овозможување на подобри услови за учениците на ова школо.

Наведениот проект е од хуманитарен карактер и неговото спроведување ќе биде во склад со основите и критериумите одредени од страна на ХО Калири и Миресисе.

Проектот ги опфаќа следните услуги (Понудувачот треба да ја пополни следната табела и да ја испрати како понуда):

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА ДОГРАДБА НА ООУ. „НАИМ ФРАШЕРИ“ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
Бр. ОПИС НА РАБОТИ Ед.

мерка

Количина Единечна

цена

 

Вкупна цена

 
I – ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 Обележување и околчување на

теренот

 

м²

 

75

     
 

2

Расчистување на теренот од

површински растенија и евентуални отпадоци и одвоз на шут до депонија

 

 

 

м²

 

 

 

75

     
 

3

Демонтажа на постоечки прозори, во дел од фасадата каде што треба да се изведе доградбата  

 

кол.

 

 

8

     
  Вкупно:   ден.
II – ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ
 

1

Машински ископ на земја од III и IV кат. со утовар на дел во возило (80%)  

 

м³

 

 

90

     
2 Рачен докоп на земја од III I IV (20%)  

м³

 

20

     
3 Валирање на теренот до потребна

збиеност.

 

м²

 

55

     
 

4

Насипување и набивање на тампон испод темелна плоча и а.б. подна

плоча Д= 10 см

 

 

м³

 

 

10

     
 

5

Враќање на земјен материјал околу темели, со финално планирање и обработка на теренот.  

 

 

пауш.

 

 

 

1

     
  Вкупно:   ден.
III – БЕТОНСКИ РАБОТИ
 

1

Набавка, транспорт и бетонирање на подлога од посен бетон Д= 10 см со МБ 20  

 

м³

 

 

10

     
 

2

Набавка, транспорт и бетонирање на темелна плоча Д= 50 см со набиен

бетон МБ 30

 

 

м³

 

 

25

     
3 Бетонирање армирано-бетонско цокле 25/50 см со МБ 30  

м³

 

0,5

     
 

4

Набавка, траснпорт и бетонирање на

а.б. меѓукатна плоча Д= 18 см со МБ 30

 

 

м³

 

 

17

     
5 Набавка, траснпорт и бетонирање на

а.б. столбови со МБ 30

 

м³

 

3,4

     
6 Набавка, траснпорт и бетонирање на

а.б. греди со МБ 30

 

м³

 

4,3

     
 

7

Набавка, траснпорт и бетонирање на а.б. наѕидок на приземје со МБ 30  

м³

 

3,11

     
  Вкупно:   ден.
IV – АРМИРАЧКИ РАБОТИ
 

 

 

 

 

 

 

1

Набавка, транспорт, исправување, виткање, сечење и монтажа на арматура RA 400/500-2. Напомена: Да се изработи според спецификацијата од статичката пресметка на армирано- бетонски позиции од основен проект – фаза градежни конструкции.

Изведувачот е должен да врши контрола на квалитетот на арматурата во тек на изградба.

– Φ 8мм                                 1656.62кг

– Φ 10мм                                 419.10кг

– Φ 12мм                              1637.08кг

– Φ 14мм                              2304.24кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6017,05

     
  Вкупно:   ден.
V – ЅИДАРСКИ РАБОТИ
 

1

Набавка, траснпорт и ѕидање на надворешни ѕидови од керамички блокови Д=20 см со малтер  

 

м²

 

 

245

     
  Вкупно:   ден.
VI – ГИПСАРСКИ РАБОТИ
 

1

Набавка, транспорт и облагање на плафон и внатрешна страна на

ѕидови од со г.к. Плочи Д= 1.25 мм

 

 

м²

 

 

334

     
  Вкупно:   ден.
VII -ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ
 

 

 

 

1

Набавка, транспорт и монтажа на хор. и вер. ПВЦ хидроизолација, заварена на краевите со топол воздух,

поставена под првиот слој од посен бетон под темелната плоча и а.б.

плоча. Вертикалната хидроизолација е подигната 20см по висина на фасадниот ѕид. Хидроизолацијата е заштитена со тефтонска бобичеста

фолија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

     
  Вкупно:   ден.
VIII -ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ
 

1

Набавка, транспорт и монтажа на термоизолација од екструдиран

полистирен Д=5см поставен на подна

плоча.

 

 

 

м²

 

 

 

110

     
 

2

Набавка, транспорт и монтажа на ПЕ фолија за заштита на

термоизолацијата во под.

 

 

м²

 

 

110

     
 

3

Набавка, транспорт и монтажа на дилатација од екструдиран

полистирен Д= 10 см, поставен

помеѓу нов и стар објект

 

 

 

м²

 

 

 

120

     
  Вкупно:   ден.
IX – МОЛЕРО-ФАРБАРСКИ РАБОТИ
 

1

Малтерисување со глетување и

боење на внатрешни ѕидови и столбови

 

 

м²

 

 

314

     
2 Малтерисување со глетување и

боење на плафон и греди

 

м²

 

100

     
  Вкупно:   ден.
X – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ
 

1

Изработка на подна подлога од

цементна кошулица Д = 4 см во двете простории

 

 

м²

 

 

90

     
 

2

Набавка, транспорт и монтажа на под од линолеум во двете простории врз цементна кошулица Д = 4 см  

 

 

м²

 

 

 

90

     
  Вкупно:   ден.
XI – ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ
 

 

1

Набавка, транспорт и монтажа на дрвена еднострука решетка како потконструкција за покривачки

сендвич лим панел (орто проекција).

 

 

 

м²

 

 

 

114

     
 

 

2

Набавка, транспорт и монтажа на покривач од сендвич лим панел (алуминиумски пластифициран ребраст лим Д = 6мм со вградена

термоизолација – камена волна   Д= 5

см.

 

 

 

 

 

м²

 

 

 

 

 

171

     
  Вкупно:   ден.
XII – ЛИМАРСКИ РАБОТИ
 

1

Набавка, транспорт и монтажа на вертикални и хоризотални олуци со сите опшивки и спојни елементи.  

 

м’

 

 

114

     
  Вкупно:   ден.
XIII – ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ
 

 

 

1

Изработка на фасада со термичка изолација од експандиран

полистирен Д=10см, 20кг/м³, лепење со прецијален лепак, поставување на пластични дипли, мрежа на стаклени влакна и завршен слој од абриб со боја според графички прилог

(фасади).

 

 

 

 

 

 

 

м²

 

 

 

 

 

 

 

140,3

     
  Вкупно:   ден.
XIV – СТОЛАРСКИ РАБОТИ
1 Набавка, транспорт и монтажа на прозорци и врати според шема столарија во проект.
  Поз. 1 – дим. 380/180 (прозор) ком. 4      
  Поз. 2 – дим. 100/210 (врата) ком. 2      
  Вкупно:   ден.
XV – ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
 

 

 

1

Набавка, транспорт и монтажа на електрични инсталации во двете училници, со комплет светлосна

галантерија, како светилки (по 6 LED плафонски надсветла, 60х60см, 37W 4000K), прекинували и приклучници

 

 

 

 

 

 

пауш

 

 

 

 

 

 

/

     
   

Вкупно :

 

 

 

ден.

РЕКАПИТУЛАР
I ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ      
II ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ      
III БЕТОНСКИ РАБОТИ      
IV АРМИРАЧКИ РАБОТИ      
V ЅИДАРСКИ РАБОТИ      
VI ГИПСАРСКИ РАБОТИ      
VII ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ      
VIII ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ      
IX МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ      
X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ      
XI ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ      
XII ЛИМАРСКИРАБОТИ      
XIII ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ      
XIV СТОЛАРСКИ РАБОТИ      
XV ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ      
Без ДДВ 18% Вкупно:   ден.
ДДВ 18% Вкупно:   ден.
СО ДДВ 18% СЕ Вкупно:   ден.

 

Училниците кои ќе бидат изградени и снабдени со опрема ќе служат како јавно добро на општината Студеничани и сегашните генерации, како и идните генерации кои ќе ги користат.

Вашите понуди ќе ги праќате во затворено плико со наслов: „ГРАДЕЖНИ УСЛУГИ – проект за проширување на школото Наим Фрашери во с. Студеничани„ и истите да бидат ставени во плико и да се донесат на адреса: ул. Самоилова, 78 – Скопје.

Понудите треба да се достават најдоцна до 04/11/2022 во 12:00 часот. Секоја понуда која ќе пристигне по ова време, ќе се смета за задоцнета и како таква нема да биде земена в предвид.

Хуманитарната Организација „Калири и Миресисе има нулта толеранција кон секое прекршување на процедурите како што се:

  • Политика против мито и корупција,
  • Код на однесување,
  • Почитување и заштита на ранливите групи (корисниците) на Калири и Миресисе.

Ве молиме за секоја неразјаснетост или прашање да не контактирате преку емаил или телефон кои се наведени во горе наведениот текст.

 

Уред за набавки

ХО Калири и Миресисе

21/10/2022

Скопје, РСМ

kallirio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *