Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë shpall THIRRJE PUBLIKE PËR DORËZIM OFERTASH për disa mjete të motorizuara – të përdorura në gjendje të mirë ose të reja

Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë
17.06.2023

Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë, duke u bazuar në projektin “Qasja e integruar për zhvillim të qëndrueshëm të Komunës së Haraçinës 2023-2026”, për fillimin e prokurimit publik të disa mjeteve të motorizuara, HO Kalliri i Mirësisë shpallë:

THIRRJE PUBLIKE PËR DORËZIM OFERTASH

në proçedurën e prokurimit publik me vlerë të ulët
në disa mjete të motorizuara – të përdorura në gjendje të mirë ose të reja

1. Porositësi: Organizata Humanitare Kaliri dhe Mirisese, Samoilova 78, 1000, Shkup
2. Lloji i Porositësit: Shoqatë qytetare – Organizatë Humanitare
3. Lloji i procedurës së prokurimit publik:Prokurim publik me vlerë të ulët
4. Lloji i artikullit: Mallra të përgjithshme
5. Subjekti i prokurimit publik është blerja e mjeteve të motorizuara të mëposhtme (për çdo pikë vijon një përshkrim më i detajuar në tekstin e mëposhtëm):

A) Kamion për grumbullimin e plehrave (i madh), (Sasia 1 – një),
– Euro 5 standard ose më i ri,
– Viti i prodhimit: Mos të jetë më i vjetër se viti 2013,
– Kapaciteti i ngarkimit: Minimumi 20 cm3,
– Kilometrazhi: Jo më shumë se 140,000 km,
– Forca e motorit: Minimumi 300 fk,
– Të jetë i ri, ose nëse është i përdorur, të jetë i mirëmbajtur sa më shumë.

B) Kamion për grumbullimin e plehrave (i vogël), (Sasia 1 – një),
– Euro 5 standard ose më i ri,
– Viti i prodhimit: Mos të jetë më i vjetër se viti 2013,
– Kapaciteti i ngarkimit: Minimumi 12 cm3,
– Kilometrazhi: Jo më shumë se 140,000 km,
– Forca e motorit: Minimumi 200 kf,
– Të jetë i ri, ose nëse është i përdorur, të jetë i mirëmbajtur sa më shumë.

C) Kamion cistern (i madh) për ujë të pijshëm, larje dhe spërkatje të rrugëve, (Sasia 1 – një),
– Euro 5 standard ose më i ri,
– Viti i prodhimit: Mos të jetë më i vjetër se viti 2015,
– Kapaciteti i ngarkimit: Minimumi 10 cm3,
– Kilometrazhi: Jo më shumë se 200,000 km,
– Forca e motorit: Minimumi 400 kf,
– Të jetë i ri, ose nëse është i përdorur, të jetë i mirëmbajtur sa më shumë.

D) Eskavator për organizimin e deponisë, pastrimin e borës dhe nevoja të tjera, (Sasia 1 – një),
– Euro stage 2 ose më i ri,
– Viti i prodhimit: Mos të jetë më i vjetër se viti 2017,
– Motori: Mbi 94 kf dhe mbi 65 kw,
– Shporta: Shumëfunksionale, me dhëmbë, me hapje, me pirunë, pikamer për thyerje, thikë për pastrim të borës dhe shporta të mbrapshme,
– Lëvizje me të 4 rrotat,
– Degë teleskopike për gropim,
– Të jetë i ri, ose nëse është i përdorur, të jetë i mirëmbajtur sa më shumë.
Te gjitha automjetet mund te jenë të perdorura në gjendje të mirë ose te reja.

6. Kriteret e përzgjedhjes i ofertës më të favorshme është kriteri i çmimit më të ulët të ofruar.

7. Mënyra e paraqitjes së një oferte:Ofertat, të përpiluara në përputhje me udhëzimet e mëposhtme, duhet të dorëzohen në zarfe të mbyllura drejtpërsëdrejti ose të dërguara me postë, në këtë adresë:
rr. Samoilova 78, 1000, Shkup, me aludim:
“TENDERI PËR PROKURIM PUBLIK TË MJETEVE TË MOTORIZUARA – MOS TË HAPET”,
dhe në anën e pasme të shkruhet: emri i ofertuesit, adresa e saktë, emri i personit kontaktues, si dhe numri i telefonit. Formati i ofertës mund të jetë sipas dëshirës së ofertuesit.
8. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave.
Ofertat duhet të mbërrijnë më së voni në adresën e porositësit deri më 05.07.2023 deri në orën 12:00 pavarësisht nga mënyra e dorëzimit. Ofertat që i arrijnë Porositësit pas skadimit të këtij afati do të konsiderohen joadekuate nga aspekti kohor, nuk do të merren parasysh dhe pas përfundimit të procedurës së hapjes së ofertave do t’u kthehen ofertuesve të pahapura.
9. Hapja dhe vlerësimi i ofertave do të mbahet më ditën 05.07.2023 në orën 14:00 në ambientet e Porositësit në adresën e specifikuar.
10. E drejta për pjesëmarrje në procedurë kanë të gjithë ofertuesit të regjistruar për kryerjen e aktiviteteve në fjalë të cilët plotësojnë kushtet e dokumentacionit të tenderit.
11. Vendimin për përzgjedhjen e ofertës më të favorshme, porositësi do ta sjellë brenda një afati 10-ditor nga dita e hapjes publike të ofertave.
12. Vlera e ofertave është të paktën 60 ditë nga dita e hapjes së ofertave.
Ofertë me variante lejohet – ofertuesi mund të paraqesë më shumë se një ose vetëm një ofertë.
13. Klienti rezervon të drejtën që, në rast të ndryshimit të rrethanave objektive që ndodhin në mënyrë të pavarur nga vullneti i klientit, të refuzojë blerjen e mallrave në fjalë.
14. Kontakt: Telefon: 023 112 629, Email: info@kalliri.org
Komunikimi me postë elektronike bëhet në atë mënyrë që e gjithë posta dhe dokumentacioni që ka mbërritur gjatë orarit të punës së porositësit, nga ora 7:00 deri në orën 15:00, konsiderohet se është marrë atë ditë, ndërsa posta e pranuar. pas përfundimit të orarit të punës konsiderohet për aplikim të nesërmen. Orari i punës së klientit është nga ora 9:00 deri në 16:00 nga e hëna në të premte. Klienti nuk punon në ditët e përcaktuara si festa publike.
Kërkesa për mbrojtjen e të drejtave të ofertuesit nuk mund të bëhet përmes mjeteve të komunikimit elektronik, Ofertuesi mund t’ia dorëzojë kërkesën për mbrojtjen e të drejtave të ofertuesit personalisht porositësit ose ta dërgojë me postë.

Zyra e Prokurimit Publik
Organizata Humanitare Kaliri i Mirësisë

kallirio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *