Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

Organizata Humanitare KALLIRI I MIRËSISË Thirrje publike për zgjërimin e shkolles fillore “Naim Frashëri” – f. Studeniçan (SHËRBIME NDËRTIMORE)

Organizata Humanitare KALLIRI I MIRËSISË

Thirrje publike për zgjërimin e shkolles fillore “Naim Frashëri” – f. Studeniçan (SHËRBIME NDËRTIMORE)

 

Detajet për kontakt

Personi kontaktues:  Zyra e prokurimit – OH Kalliri i Mirësisë
Adresa:     Samoilova, 78 – 1000, Shkup Telefoni:     02 3112 629
Email:     info@kalliri.org

 

Përshkrimi

Organizata Humanitare “Kalliri i Mirësisë”, shpall thirrje publike për projektin e zgjërimit të shkollës fillore “Naim Frashëri” ne f. Studeniçan, nëpërmjet të cilit kemi për qëllim mundësimin e kushteve më të mira për nxënësit të asaj shkolle.

Projekti në fjalë është me karakter humanitar dhe zbatimi i tij do të jetë sipas bazave dhe kritereve paraprakisht të përcaktuara nga O.H. Kalliri i Mirësisë.

Projekti pëfshihet nga shërbimeve ndërtimore si në vijim (Ofertuesi duhet ta mbushe tabelën vijuese dhe ta dergoje si oferte):

KALKULIM PËR ZGJËRIM TË SH.F. “NAIM FRASHËRI” – KOMUNA E STUDENIÇANIT
Nr. PËRSHKRIM I PUNËS Njësia Sasia Çmimi i njësisë  

Çmimi total

 
I – PUNIME PËRGADITORE
1 Markimi dhe rrethimi i terrenit 75      
 

2

Pastrimi i terrenit nga bimet sipërfaqësore dhe mbeturina eventuale, si edhe transportimi i mbeturinave deri ne deponi  

 

 

 

 

 

75

     
 

3

Çmontimi i dritareve ekzistuese tek pjesa e fasadës ku duhet të ndërtohet zgjërimi  

 

sasi

 

 

8

     
  Gjithsej:   mkd
II – PUNIME TOKËSORE
 

1

Gërmimi mekanik i tokës së kategorisë së III dhe IV me ngarkim të një pjesës në veturë (80%)  

 

 

 

90

     
2 Gërmim plotësues me dorë nga III dhe IV (20%)  

 

20

     
3 Thurja e terrenit deri në kompaktësinë e duhur  

 

55

     
 

4

Mbushja dhe ngjeshja e tamponit nën pllakën e themelit dhe a.b. pllakën e dyshemesë D=10 cm  

 

 

 

10

     
 

5

Kthimi i materialit tokësor rreth themeleve, me planifikim final dhe përpunim të terrenit  

paushall

 

 

 

1

     
  Gjithsej:   mkd
III – PUNIME BETONI
 

1

Furnizimi, transportimi dhe betonimi i një baze betoni të lehtë D=10 cm dhe me MB 30  

 

 

 

10

     
 

2

Furnizimi, transportimi dhe betonimi i një baze betoni  D=50 me beton të kompresuar MB 30  

 

 

 

25

     
3 Betonimi i cokles së përforcuar me armature dhe beton 25/50 cm me MB30  

 

0,5

     
 

4

Furnizimi, transportimi dhe betonimi i  pllakës ndërmjet kateve a.b. nga betoni me D=18 cm dhe MB 30  

 

 

 

17

     
5 Furnizimi, transportimi dhe betonimi i a.b. shtyllave me MB 30  

 

3,4

     
6 Furnizimi, transportimi dhe betonimi i a.b. trarëve me MB 30  

 

4,3

     
 

7

Furnizimi, transportimi dhe betonimi i a.b. murit në përdhesë me MB 30  

 

3,11

     
  Gjithsej:   mkd
IV – PUNIME PËRFORCIMI ME ARMATURË
 

 

 

 

 

 

 

1

Furnizimi, transportimi, drejtimi, lakimi, prerja dhe montimi i armatures RA 400/500-2.

Shënim: Të përpunohet sipas specifikimit nga kalkulimi statik të pozicioneve përforcuese me armaturë dhe beton nga projekti bazik – faza e konstruksioneve ndërtimore. Implementuesi obligohet ta kontrolloje kualitetin e armatures gjatë proçesit të ndërtimit.

– Φ 8mm                                1656.62kg

– Φ 10mm                                419.10kg

– Φ 12mm                             1637.08kg

– Φ 14mm                             2304.24kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6017,05

     
  Gjithsej:   mkd
V – PUNIME MASONERI
 

1

Furnizimi, transportimi dhe ndërtimi i mureve të jashtme me bbloqe keramike D=20 cm me mallter  

 

 

 

245

     
       
VI – PUNIME GLAÇI
 

1

Furnizimi, transporti dhe veshja e tavanit dhe anës së brendshme me pllaka nga gips kartoni D=1.25 mm  

 

 

 

334

     
  Gjithsej:   mkd
VII – PUNIME HIDROIZOLIMI
 

 

 

 

1

Furnizimi, transportimi dhe montimi i hidroizolimit pvc horizontal dhe vertikal, e salduar ne fund me air të ngrohtë, e pozicionuar nën shtresën e pare të betonit të lehtë, ndër pllakën bazike dhe a.b. pllakë. Hidroizolimi vertical është e ngritur 20 cm në lartësi të murit të fasadës. Hidroizolimi duhet të jetë i mbrojtur me foli teftonike me kokrra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

     
  Gjithsej:   mkd
VIII – PUNIME TERMOIZOLIMI
 

1

Furnizimi, transporti dhe montimi i termoizolimit nga polistirenit të ekstruduar D=5 cm i vendosur në pllakën e dyshemesë.  

 

 

 

 

 

110

     
 

2

Furnizimi, transporti dhe montimi i PE folisë për mbrojtje të termoizolimit në dysheme.  

 

 

 

110

     
 

3

Furnizimi, transporti dhe montimi i dilatacionit nga polistirenit të ekstruduar D=10 cm, i vendosur ndërmjet të objektit të vjetër dhe të objektit të ri.  

 

 

 

 

 

120

     
  Gjithsej:   mkd
IX – PUNIME SUVATIMI DHE LYERJE
 

1

Suvatimi me glet dhe lyerja e shtyllave dhe mureve të brendshme  

 

314

     
2 Suvatimi me glet dhe lyerja e tavanit dhe trarëve.  

 

100

     
  Gjithsej:   mkd
X – PUNIME DYSHEME
 

1

Përpunimi injë baze për dysheme nga cementi D=4 cm në të dy klasat.  

 

90

     
 

2

Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyshemesë nga linoleum në të dy klasat mbi bazës nga cementi D=4 cm  

 

 

 

 

 

90

     
  Gjithsej:   mkd
XI – PUNIME ÇATIE
 

 

1

Furnizim, transportim dhe montim i raftit të vetëm prej druri si nënkonstruksion për çati sendviç panelë nga llamarina (orto projeksion).  

 

 

 

 

 

114

     
 

 

2

Furnizim, transportim dhe montim I çatisë nga sendviç panelë nga llamarina (llamarinë nga alumini I plastifikuar me brinjë D=6 mm me termoizolim të instaluar nga brenda – lesh guri D=5 cm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

     
  Gjithsej:   mkd
XII – PUNIME LLAMARINE
 

1

Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale me të gjitha ngjitjet dhe elementet lidhëse.  

 

m’

 

 

114

     
  Gjithsej:   mkd
XIII – PUNIME FASADE
 

 

 

1

Përpunimi i fasadës me termoizolim nga polistereni i ekspanduar D=10 cm, 20 kg/m³, ngjitja me ngjitëse preciale, instalimi i dipllave nga plastika, rrjeteve nga fiijeve të qelqit dhe shtresë përfundimtare nga abribi në ngjyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,3

     
  Gjithsej:   mkd
XIV – PUNIME ZHDRUKTARI
1 Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve dhe dyerve sipas kërkesave të përmendura më poshtë.
  Poz. 1 – dim. 380/180 (dritare) copë 4      
  Poz. 2 – dim. 100/210 (dyer) copë 2      
  Gjithsej:   mkd
XV – INSTALACIONE ELEKTRIKE
 

 

 

1

Furnizimi, transportimi dhe montimi I instalacioneve elektrike në ty dy klasat, me komplet gallanteri të dritave, siç janë llambat (nga 6 LED drita në tavan, 60 x 60 cm, 37W, 4000K), çelësat dhe prizat  

 

 

 

 

 

paushall

 

 

 

 

 

 

/

     
  Gjithsej:   mkd
REKAPITULIM
I PUNIME PËRGADITORE      
II PUNIME TOKËSORE      
III PUNIME BETONIMI      
IV PUNIME PËRFORCIMI ME ARMATURË      
V PUNIME MASONERIE      
VI PUNIME GLAÇI      
VII PUNIME HIDROIZOLIMI      
VIII PUNIME TERMOIZOLIMI      
IX PUNIME SUVATIMI DHE LYERJE      
X PUNIME DYSHEME      
XI PUNIME ÇATIE      
XII PUNIME  LLAMARINE      
XIII PUNIME FASADE      
XIV PUNIME ZDHRUKTARI      
XV INSTALACIONE ELEKTRIKE      
PA TVSH 18% Gjithsej:   mkd
TVSH 18% Gjithsej:   mkd
ME TVSH 18% GJITHÇKA total   mkd

 

Klasat që do të ndërtohen dhe pajisen do të ndërtohen për të mirën publike e komunës së Studeniçanit dhe gjeneratat aktuale, si edhe gjeneratat e ardshme të cilat do ti shfrytëzojnë ata.

Ofertat tuaja duhet ti dërgoni në një zarf të mbyllur me titull: “SHËRBIME NDËRTIMORE – Projekti i Zgjërimit të shkollës fillore Naim Frashëri në f. Studeniçan”, duke i sjell ato në rrugën Samoilova, 78 –  1000 Shkup.

Ofertat duhet të dorëzohen jo më vonë se data 04/11/2022 në ora 12:00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim.

Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë ka zero tolerancë ndaj çdo thyerje proçedurash si:

  • Politika kundër Rryshfetit dhe Korrupsionit,
  • Kodi i Sjelljes,
  • Respektimi dhe Mbrojtja e Grupeve Vulnerable (Përfituesve) të Kallirit të Mirësisë.

Ju lutemi për çdo paqartësi ose pyetje të na kontaktoni ne email ose telefon që janë përmend më lartë.

 

Zyra e prokurimit

OH Kalliri i Mirësisë

21/10/2022

Shkup, RMV

kallirio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *