Kalliri Miresise
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00 am -  16:00pm

Kuvendi – është organi më i lartë i organizatës. Kuvendi takohet së paku një herë në vit, ku vlerëson dhe aprovon mjetet, obligimet, shpenzimet e të hyrave dhe programet për vitet e ardhshme.

Kryesia – kujdeset për realizimin efikas të punës së OH “Kalliri i Mirësisë”, organizon, koordinon dhe zbaton aktivitetet e saj, si dhe kujdeset për realizimin e objektivave dhe detyrave të organizatës.

Kryetari – mbikëqyr dhe përkujdeset për punën e organizatës, përfaqëson atë në vend dhe jashtë si dhe zbaton politikën e organizatës

Sektorët dhe zyrat

Sektori për jetimë

Sektori për raste sociale

Sektori për edukim dhe arsim

Sektori për zhvillim

Zyra për financa

Zyra për media