Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

Хуманитарната Организација КАЛИРИ И МИРЕСИСЕ објавува јавен повик за снабдување на: Прехрамбени производи за проектот: РАМАЗАН 2024

Хуманитарната Организација КАЛИРИ И МИРЕСИСЕ објавува јавен повик за снабдување на: Прехрамбени производи за проектот: РАМАЗАН 2024
Контакт детаљи
Адреса: Самоилова, 78 – 1000, Скопје
Лице за контакт: Уред за набавки – ХО Калири и Миресисе
Е-маил: info@kalliri.org
Телефон:

Read More

Јавен повик за набавка на: Прехрамбени пакети за зимскиот проект 2023-2024

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАЛИРИ И МИРЕСИСЕ
Јавен повик за набавка на:
Прехрамбени пакети за зимскиот проект 2023-2024
Контакт детаљи
Адреса: Самоилова 78 – Скопје
Лице за контакт: Уред за набавки – ХО Калири и Миресисе Телефон: 02 3112 629
Е-маил:

Read More

Јавен повик за набавка на: Огревно дрво за зимскиот проект 2023-2024

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАЛИРИ И МИРЕСИСЕ
Јавен повик за набавка на: Огревно дрво за зимскиот проект 2023-2024
Контакт детаљи
Адреса: Самоилова 78 – Скопје
Лице за контакт: Уред за набавки – ХО Калири и Миресисе Телефон: 02 3112 629
Е-маил:

Read More

Понуда за огревно дрво – Зимски проект 2023-2024

Понуда за огревно дрво
Бр Опис Количина Цена за метар 3 Вкупен износ
1
Ве молиме да означите со ознаката “ ✔ “ сите долу наведени критериуми, доколку вашата фирма ги потполнува.
Бр Опис ДА НЕ
1 Ја нудам целата барана количина
2 Го нудам видот на дрвата кои вие ги барате
3 Нудам даночна сметка
4 Нудам транспорт

Read More

Format për oferta – Dru për ngrohje – Projekti i Dimrit 2023-2024

Data ___/___/_____
Oferte per dru.
Nr Pershkrimi Sasia Cmimi per meter 3 Cmimi Total
1
Ju lutem shenoni me “ ✔ “ te gjitha kriteret e meposhtme nese kompania juaj i ploteson.
Ne Pershkrim PO JO
1 Ofroj te gjithe sasine e kerkuar
2 Ofroje drute ne llojin e kerkuar nga ana juaj
3 Ofroj fature tatimore
4 Ofroj transport

Read More

Хуманитарната Организација Калири и Миресисе објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ за јавна набавка на неколку моторизирани возила – половни во исправна состојба или нови

Хуманитарна Организација Калири и Миресисе
17.06.2023. година
Хуманитарната Организација Калири и Миресисе, врз основа на проектот „Интегриран пристап за одржив развој на општина Арачиново 2023-2026„, за отпочнување на јавна набавка на неколку моторизирани возила, ХО Калири и Миресисе го објавува следниот:

Read More

Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë shpall THIRRJE PUBLIKE PËR DORËZIM OFERTASH për disa mjete të motorizuara – të përdorura në gjendje të mirë ose të reja

Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë
17.06.2023
Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë, duke u bazuar në projektin “Qasja e integruar për zhvillim të qëndrueshëm të Komunës së Haraçinës 2023-2026”, për fillimin e prokurimit publik të disa mjeteve të motorizuara, HO Kalliri i Mirësisë shpallë:
THIRRJE PUBLIKE PËR DORËZIM OFERTASH

Read More